Προβλέψεις από τον Πέρρη Κρητικό 28 Δεκεμβρίου ως 3/1ου 2021